PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

  • opracowanie polityki rachunkowości w tym Zakładowy Plan Kont,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie zeznania rocznego.
Close Menu
×
×

Koszyk